Ustanovitev društva Naš otrok – Unser KindDie Gründung des Vereines Naš otrok – Unser Kind

Prizadevanja za ustanovitev otroškega vrtca v Celovcu/Klagenfurt, ki bi nudil dvojezično vzgojo v slovenskem in nemškem jeziku, so se začela leta 1976. V tem letu je zasebna iniciativa staršev sprva organizirala dodatni pouk slovenščine za ljudsko šolske otroke, ki takrat v Celovcu niso imeli možnosti dvojezičnega pouka. Iz te iniciative je kmalu nastalo društvo »Naš otrok« (ustanovljeno 24. oktobra 1977) z namenom, da podpira in krepi vzgojo in varstvo otrok v predšolski dobi in dobi obveznega šolanja v obeh deželnih jezikih.

Ker ni bilo mogoče ustanoviti dvojezične skupine v enem izmed številnih otroških vrtcev mesta Celovec, se je društvo »Naš otrok« odločilo za ustanovitev društvenega otroškega vrtca. V ta namen so najeli prostore v Mohorjevi hiši v Celovcu, jih ustrezno opremili in oktobra leta 1978 sprejeli prve otroke v vrtec. Z imenom »Naš otrok – Unser Kind« so hoteli izraziti, da je dvojezično otroško varstvo naša skupna skrb in naloga – torej ne le skrb staršev, temveč tudi narodne skupnosti, njenih ustanov in širše javnosti.

 

 

Moja srčna želja je, da se osebno zahvalim odbornikom za prizadevanja pri ustanovitvi in delovanju prvega dvojezičnega nadstrankarskega vrtca v Celovcu. Posebna hvala velja dolgoletnim odbornikom:

  • tajniku društva mag. Janku Merkaču,
  • odborniku in pravniku dr. Pavlu Apovniku,
  • dolgoletni knjigovodkinji Magdi Wedenig,
  • odborniku Francu Wedenigu
  • in vsem odbornikom, ki so naše pionirsko delo podprli.

Kmalu bomo praznovali 40 let obstoja vrtca. Zavedamo se, da se je medtem na področju dvojezične predšolske in šolske vzgoje veliko spremenilo. Vesela sem, da smo z delovanjem odbora in vrtca pripomogli k uveljavitvi dvojezične vzgoje v Celovcu.

Najlepša hvala!

Marija Šikoronja, dolgoletna predsednica društva »Naš otrok – Unser Kind«

(marec 2017)


Die Bestrebungen, in Klagenfurt/Celovec einen Kindergarten zu gründen, in welchem die Kinder in slowenischer und deutscher Sprache betreut werden, gehen auf das Jahr 1976 zurück. In diesem Jahr organisierte eine Elterninitiative vorerst einen Slowenisch-Zusatzunterricht für Volksschulkinder, da es in Klagenfurt/Celovec die Möglichkeit eines zweisprachigen Unterrichts nicht gab. Aus dieser Elterninitiative formierte sich schon bald darauf der Verein »Naš otrok – Unser Kind« (gegründet am 24. Oktober 1977). Das Ziel des Vereins war die Unterstützung bei der Erziehung und Betreuung von Vorschul- und Pflichtschulkindern in beiden Landessprachen.

Da es nicht möglich war, eine zweisprachige Gruppe in einem der bereits bestehenden Kindergärten der Stadt Klagenfurt zu gründen, entschloss sich der Verein »Naš otrok – Unser Kind« zur Gründung eines Vereinskindergartens. Zu diesem Zweck wurden Räumlichkeiten im Haus der Hermagoras/Mohorjeva in Klagenfurt angemietet und passend eingerichtet. Im Oktober 1978 wurden die ersten Kinder in den Kindergarten aufgenommen. Mit dem Namen »Naš otrok – Unser Kind« wollten wir zum Ausdruck bringen, dass eine zweisprachige Kinderbetreuung unsere gemeinsame Sorge und Aufgabe sein sollte – nicht nur die Aufgabe der Eltern, sondern auch der Volksgruppe, ihrer Institutionen und einer breiteren Öffentlichkeit.