Delovanje društvaVereinstätigkeit

Društvo »Naš otrok-Unser Kind« skrbi za nemoten potek delovanja vrtca. Odborniki društva so v glavnem bivši in sedanji starši, ki opravljajo funkcije na prostovoljni osnovi. Starši so pomembna vez med odborom in vrtcem. Društvo izbira osebje vrtca in vsako leto sprejema otroke za tekoče leto. Glede na finančne možnosti se odloča o nakupih, obnovi prostorov in inventarja. Društvo pomaga organizirati čezmejne projekte in prakse bodočih vzgojiteljic iz Koroške in Slovenije.

V letu 2017 mineva 40 let, odkar je bilo ustanovljeno nadstrankarsko društvo »Naš otrok-Unser Kind«. Prva in dolgoletna predsednica je bila Marija Šikoronja, v prvem odboru sta bila tudi dr. Pavel Apovnik in mag. Janko Merkač. Od vsega začetka do leta 2015 je kot odbornica in blagajničarka delovala Magda Wedenig.

Za denarne podpore, ki so osnova za delovanje vsakega vrtca, od vsega začetka ni bilo lahko. Na začetku je delovanje vrtca podpirala Republika Slovenija, kasneje tudi Urad zveznega kanclerja na Dunaju, Škofijski ordinariat, deželna vlada Koroške, mesto Celovec in zasebniki.

Leta 2001 je bila ustanovljena Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev na Koroškem, ki je dosegla, da Koroška deželna vlada zakonsko preko sklada financira tudi delovanje našega vrtca. Delovna skupnost skrbi tudi za izobraževanje vzgojiteljic in povezovanje med vrtci.

Leta 2015 so odborniki aktualizirali jezikovno pedagoški koncept, ki daje smernice za uporabo obeh jezikov.


Der Verein »Naš otrok-Unser Kind« sorgt für einen reibungslosen Verlauf der Arbeit im Kindergarten. Die Vereinsmitglieder sind vor allem Eltern, die einst oder heute ihre Kinder dem Kindergarten anvertrau(t)en. Die Vereinstätigkeit erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Eltern sind ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Vereinsvorstand und dem Kindergarten. Der Verein sorgt für die Bestellung des Personals und nimmt die Kinder für das jeweils laufende Jahr auf. Im Hinblick auf die finanzielle Situation werden Anschaffungen und Sanierungsarbeiten des Gebäudes und des Inventars beschlossen. Der Verein hilft bei der Organisation von grenzübergreifenden Projekten und von Praxistätigkeiten angehender KindergärtnerInnnen aus Kärnten und Slowenien.

Im Jahr 2017 wird das 40-jährige Bestehen des überparteilichen Vereines »Naš otrok-Unser Kind« begangen. Die erste und langjährige Vereinsvorsitzende war Marija Šikoronja, im ersten Vorstand waren auch die langjährigen Vereinsmitglieder dr. Pavel Apovnik und mag. Janko Merkač. Von Anfang an bis 2015 wirkte Magda Wedenig als Vereinsmitglied und Kassierin.

Für die finanzielle Unterstützung, die die Basis für die Tätigkeit eines jeden Kindergarten ist, war es von Anfang an nicht leicht. Am Anfang wurde der Kindergarten durch die Republik Slowenien unterstützt, später durch das Bundeskanzleramt, das Bischöfliche Ordinariat, die Kärntner Landesregierung, die Stadt Klagenfurt und durch Privatpersonen.

Im Jahr 2001 wurde die Arbeitsgemeinschaft der privaten zwei- und mehrsprachigen Kindergärten in Kärnten gegründet, die es durchsetzte, dass die Kärntner Landesregierung gesetzlich durch den Kindergartenfond auch unseren Kindergarten unterstützt. Die Arbeitsgemeinschaft sorgt auch für die Ausbildung der KindergartenpädagogInnen und für die Vernetzung der zwei- und mehrsprachigen Kindergärten.

Im Jahr 2015 haben die Vereinsmitglieder das sprachpädagogische Konzept aktualisiert, welches den PädagogInnen im Kindergarten Richtlinien für die zweisprachige Erziehung vorgibt.