jae7304

Smernice pedagoškega dela in ponudbePädagogische Richtlinien und Angebot

Otroški vrtec nudi varstvo in vzgojo otrokom, ki so dopolnili tretje leto in še niso vstopili v šolo. Posebnost vrtca »Naš otrok-Unser Kind« je vzgoja otrok v slovenskem in nemškem jeziku. Izhajamo iz tega, da želijo starši, ki zaupajo svojega otroka našemu vrtcu, dvojezično vzgojo v slovenščini in nemščini.

Dvojezični otroški vrtec »Naš otrok-Unser Kind« v Celovcu nudi vzgojo in varstvo za 35 otrok. Otroci imajo na razpolago prijazno in spodbudno okolje v prostorih Mohorjeve, ki otrokom nudi možnost za skupno igro in skupno učenje.

V vrtcu delujeta dve skupini, za kateri skrbita dve vzgojiteljici in dve asistentki. Vzgojiteljice in asistentke podpirajo in dopolnjujejo družinsko vzgojo na podlagi družbenih, etičnih in verskih vrednot. Vzgojo in izobraževanje, ki zagotavljata otrokov duševni, osebnostni in telesni razvoj, pospešujemo pri igri in doživljanju skupnosti. K zdravemu razvoju in zdravju prispevata preskrba z zdravo hrano in telesna nega. Vrtec otroke pripravlja na vstop v ljudsko šolo.

Vzgojiteljice govorijo z otroki slovensko in nemško ter jih uvajajo v jezik in kulturo obeh narodnih skupnosti na Koroškem. Otrokom, katerih materinščina nista ne slovenščina in ne nemščina, posredujejo oba deželna jezika in spoštovanje do lastnega jezika.

Dvojezičnost spremlja otroke pri vseh aktivnostih v vrtcu. Srečanje v skupini poteka v obeh skupinah vrtca menjaje en dan v slovenščini in drugi dan v nemščini. Pri drugem srečanju se združita obe skupini za skupno igro. Vrtec ponuja širok spekter iger in pesmi ter krožnih iger v slovenskem in nemškem jeziku. Vsakodnevno skupinsko srečanje ima naslednja jezikovna težišča:

 • ponedeljek: slovensko
 • torek: nemško
 • sreda: slovensko
 • četrtek: nemško
 • petek: slovensko – nemško

V vrtcu izvajamo različne metode vzgoje, s katerimi otroci pridobivajo izkušnje in družbene stike in gradijo pozitivno samopodobo. V delo vključujemo elemente iz Montessorijeve pedagogike ter elemente usmerjenega situacijskega učenja, s čimer pospešujemo otrokovo intuitivno doživljanje in ravnanje. V sodelovanju z Zavodom za Montessori izobraževanje v Ljubljani nudimo otrokom posebne delavnice. Vrtec organizira vsako leto tudi delavnice s priznanimi umetnicami in umetniki, obiske predstav slovenskih gledaliških in lutkovnih skupin, občasne izlete, pevske nastope na prireditvah in sodeluje s slovensko župnijo v Celovcu. Poleg rednega dela polagamo posebno skrb pripravam in izpeljavi praznovanj v teku leta: martinovanje, miklavževanje, adventno srečanje, pustovanje, materinska proslava, poletna veselica in rojstni dnevi otrok.

Otroci lahko koristijo tudi dodatne ponudbe:

 • predšolska glasbena vzgoja
 • angleščina
 • smučarski tečaj v Podnu

Vrtec sodeluje z gimnazijo Rudolfa Maistra Kamnik in z gimnazijo Jesenice, od koder vsako leto v okviru evropskih projektov prihajajo dijakinje in dijaki na delovno prakso, pri čemer posebno pozornost namenjajo posredovanju slovenskega jezika na igriv način.

 

Igra je učenje, ne da bi se zavedali. / Spielen ist Lernen, ohne es zu wissen.


Der Kindergarten hat die Aufgabe, Kinder zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr und dem Schuleintritt zu erziehen und zu betreuen. Die Besonderheit des Kindergartens »Naš otrok-Unser Kind« ist die Erziehung in slowenischer und deutscher Sprache. Wir gehen davon aus, dass Eltern, die ihr(e) Kind(er) unserem Kindergarten anvertrauen, eine zweisprachige Erziehung in Slowenisch und Deutsch wünschen.

Der zweisprachige Kindergarten »Naš otrok-Unser Kind« bietet die Betreuung und Erziehung für 35 Kinder an. Die Kinder haben in den Räumen und am Spielplatz des Hauses der Hermagoras/Mohorjeva eine angenehme und anregende Atmosphäre für das gemeinsame Spiel und gemeinsame Lernen.

Im Kindergarten wirken zwei Kindergartenpädagoginnen und zwei Kindergarten-Assistentinnen, die die Familienerziehung nach sozialen, ethischen und religiösen Werten unterstützen und ergänzen.

Die Erziehung und Bildung der Kinder, welche die psychische, persönliche und körperliche Entwicklung gewähren soll, wird im Spiel und im Erleben der Gemeinschaft gefördert. Überdies tragen die Versorgung mit gesunder Nahrung und körperliche Pflege zur Gesundheit der Kinder bei. Die Erreichung der Schulfähigkeit wird unterstützt.

Die Erzieherinnen sprechen mit den Kindern slowenisch und deutsch und öffnen ihnen den Weg zur Kultur beider im Lande lebenden Volksgruppen. Den Kindern, die weder Deutsch noch Slowenisch als Muttersprache sprechen, werden beide Landessprachen und die Achtung der eigenen Muttersprache vermittelt.

Die zweisprachige Erziehung begleitet die Kinder bei allen Aktivitäten. Die Begegnung in der Gruppe wird in beiden Gruppen alternierend einen Tag in slowenischer und einen Tag in deutscher Sprache gestaltet. Bei der zweiten Begegnung vereinen sich beide Gruppe zum gemeinsamen Spiel. Der Kindergarten bietet ein breites Spektrum an Spielen und Liedern sowie Kreisspielen in slowenischer und deutscher Sprache an.

Die täglichen Gruppentreffen haben folgenden sprachlichen Schwerpunkt:

 • Montag: Slowenisch
 • Dienstag: Deutsch
 • Mittwoch: Slowenisch
 • Donnerstag: Deutsch
 • Freitag: Slowenisch - Deutsch

Im Kindergarten werden verschiedene Erziehungsmethoden angewandt, mit denen die Kinder Erfahrungen sammeln, soziale Kontakte knüpfen und ein positives Selbstbild aufbauen. In die Arbeit werden Elemente aus der Montessori Pädagogik eingebunden sowie Elemente des kontext- und situationsbezogenen Lernens, mit denen das intuitive Fühlen und Handeln der Kinder gefördert wird. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Montessoripädagogik in Ljubljana bieten wir den Kindern Workshops an. Weitere Angebote des Kindergartens sind alljährliche Kurse mit anerkannten KünstlerInnen, Besuche slowenischer Theater- und Puppentheatervorstellungen, gelegentliche Ausflüge, Musikauftritte bei Veranstaltungen und die Mitwirkung in der slowenischen Pfarre in Klagenfurt.

Im Jahresprogramm haben die Vorbereitung und das Feiern der Feste einen besonderen Stellenwert: Martini- und Nikolausfest, Adventtreffen, Faschingsfeier, Muttertagfest, Sommerfest und Kindergeburtstage.

Die Kinder können aus folgenden Zusatzangeboten wählen:

 • Frühkindliche Musikerziehung
 • Englisch
 • Schikurs im Bodental

Der Kindergarten »Naš otrok – Unser Kind« kooperiert mit dem Gymnasium Rudolf Maister in Kamnik und mit dem Gymnasium in Jesenice. Im Rahmen europäischer Projekte absolvieren SchülerInnen beider Gymnasien ihre Arbeitspraxis in unserem Kindergarten  – mit dem Schwerpunkt der spielerischen Vermittlung der slowenischen  Sprache.

 

Spielen ist Lernen, ohne es zu wissen. / Igra je učenje, ne da bi se zavedali.